นายแก้วขวัญ วัชโรทัย รองเลขาธิการสํานักพระราชวังและผู้อํานวยการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้จัดทําโครงการหล่อเทียนหลวงและได้จัดทําโครงการเทียนหลวง และได้ขอความร่วมมือจาก นายประวิทย์ กียปัจจ์ ในการจัดสร้างโรงหล่อเทียน

นายประวิทย์ กียปัจจ์ ได้ดําเนินการออกแบบและจัดสร้างโรงหล่อเทียนหลวงความรู้ความสามารถในการหล่อเทียน นอกจากการปั้นเทียนด้วยมือ ที่ได้กระทํากันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาโดยอาศัย ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการศึกษาค้นคว้าทดลองและการผลิตเพื่อการเผยแพร่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในการนี้

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธรรมวิทย์ ได้น้อมเกล้าถวายเครื่องหล่อเทียนจํานวน ๔ เครื่อง ขนาด ๓๐ กรัม, ๖๐ กรัม, ๙๐ กรัม, และ ๑๕๐ กรัมสามารถผลิตเทียนขี้ผึ้งขนาดต่างๆ คือ ขนาด ๑๕ กรัม, ๒๒.๔ กรัม,๓๐ กรัม, ๔๕ กรัม, ๖๐ กรัม, ๙๐ กรัม, ๑๒๐ กรัม, และ ๑๕๐ กรัม กําลังการผลิต๒,๐๐๐ เล่ม เทียนที่ผลิตได้นี้เป็นไปตามมาตรฐานของเทียนที่ใช้ในพระราชพิธี เป็นที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทียนดังกล่าวมีลักษณะพิเศษเฉพาะสําหรับโครงการหลวงเท่านั้น ไม่มีจําหน่าย ทั่วไปแม้แต่ห้างหุ้นส่วนจํากัดธรรมวิทย์ ก็ไม่ผลิตเทียนลักษณะนี้เพื่อการจําหน่าย

โรงหล่อเทียนหลวงสวนจิตรลดา ได้เริ่มดําเนินการหล่อเทียนพรรษาจากแม่พิมพ์ทียนพรรษาที่ทําขึ้นใหม่ โดยใช้ ปูนพลาสเตอร์ นําขี้ผึ้งมาอัดลายจากแม่พิมพ์นําไปติดบนต้นแบบ (ไม้แปดเหลี่ยมทั้งต้น) แล้วจึงนําไปทํา แม่พิมพ์โดยใช้ยางซิลิโคนพร้อมกับทําครอบไฟเบอร์กลาสบนพิมพ์ยาง เพื่อป้องกันยางยืด ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานข้อแนะนําต่างๆ สามารถผลิตเทียนพรรษาได้สมบูรณ์ทันเวลาและสวยงาม ตามจํานวนที่ต้องพระราชทานประจําปี นอกจากนี้ยังได้หล่อ เทียนสลักประจําวัดหลวงที่มีลวดลายชัดเจนสวยงาม